ESDP – det fælles europæiske udbudsdokument

Når virksomheder deltager i offentlige udbud, skal de udfylde Det fælles europæiske udbudsdokument, eller i daglig tale et ESPD. Forkortelsen står for European Single Procurement Document. Det er en egenerklæring, som alle virksomheder skal afgive, når de deltager i offentlige udbud. ESPD’et oprettes til et konkret udbud af ordregiveren og skal udfyldes af de virksomheder, der vil afgive en ansøgning eller et tilbud.

Med ESPD’et dokumenterer du:

  • At virksomheden ikke er omfattet af en situation, der udelukker jer fra at deltage i udbuddet.
  • At I opfylder de relevante minimumskrav til egnethed, der gør jer i stand til at deltage i udbuddet.
  • At I opfylder de kriterier, der eventuelt er opstillet for at begrænse antallet af ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud.

ESPD’et er obligatorisk

Du udfylder et ESPD, når du afgiver en ansøgning eller et tilbud ved offentlige udbud over EU-tærskelværdierne. Du skal afgive alle de oplysninger, som ordregiveren anmoder om.

ESPD’et er som udgangspunkt obligatorisk at anvende ved udbud efter afsnit II i udbudsloven, Forsyningsvirksomhedsdirektivet og Koncessionsdirektivet.

ESPD’et skal dog ikke anvendes ved projektkonkurrencer og udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse. Som virksomhed skal du have adgang til at udfylde ESPD’et vederlagsfrit via et elektronisk udbudssystem.

De fleste danske udbudssystemer har integreret ESPD-formularen, så du bliver ikke nødvendigvis præsenteret for et særskilt ESPD, men i stedet afgiver du oplysningerne som en del af ansøgningen eller tilbuddet.

ESPD’ets udseende og spørgsmålene kan således variere fra udbud til udbud afhængigt af udbudssystemet og hvilke oplysninger, ordregiver efterspørger.

Det oplyser du i et ESPD

Du skal afgive de oplysninger, som ordregiveren efterspørger i det konkrete udbud.

Det er fx:

  • Oplysninger om virksomheden, der deltager i udbuddet mv., og om I eventuelt deltager sammen med andre i forbindelse med udbuddet, fx baserer jer på andres kapacitet.
  • Om virksomheden er omfattet af en udelukkelsesgrund, fx er dømt for visse kriminelle forhold.
  • Om, og eventuelt hvordan, virksomheden lever op til de minimumskrav, der er stillet til egnethed. Det kan være krav til økonomisk og teknisk kapacitet, fx økonomiske nøgletal og referencer.

I udbudsmaterialet have taget stilling til, hvad du skal angive i ESPD’et, fx hvilke minimumskrav til egnethed du skal opfylde og frivillige udelukkelsesgrunde, du ikke må være omfattet af.

Du skal kontakte ordregiveren, hvis det ikke fremgår af udbudsmaterialet, hvor du skal udfylde ESPD’et, eller hvilke oplysninger du skal afgive.

Oplysningerne skal kunne dokumenteres

ESPD’et er et foreløbigt bevis, og du skal kunne dokumentere oplysningerne, du afgiver. Det er som udgangspunkt kun den vindende tilbudsgiver, der skal fremsende den endelige dokumentation for oplysningerne i ESPD’et, og den skal foreligge, inden kontrakten kan tildeles. Det betyder, at ordregiveren som udgangspunkt kun kan efterspørge dokumentationen forud for en endelig tildeling af kontrakten. Men der kan opstå situationer, hvor ordregiveren vurderer, at det er nødvendigt at indhente dokumentationen før, for at sikre en korrekt afvikling af udbudsproceduren.