Kontraktperioden

I den kontrakt du indgår med den offentlige udbyder, vil der sædvanligvis være indarbejdet en klausul om, hvornår kontrakten træder i kraft, og hvornår den udløber. Desuden vil der ofte være bestemmelser om opsigelsesadgang for den ene eller begge parter.

Det er vigtigt for både jer og den offentlige udbyder, at kontraktens indhold og betingelser er helt klare. Derfor brug god tid på at gennemlæse kontrakten inden du skriver under.

En tidsubestemt kontrakt vil sædvanligvis indeholde en klausul om, at den udløber efter opsigelse. Opsigelsesvarslets længde vil ofte være afpasset i forhold til, hvilken ydelse, der er indgået kontrakt om. Ved gensidige opsigelsesvarsler ses det ofte, at den offentlige udbyder har sikret sig, at opsigelsesvarslet skal give mulighed for at gennemføre et nyt offentligt udbud eller begrænset udbud med normal anvendelse af direktivets frister.

Hvis en kontrakt indeholder en eller flere optioner, vil denne option alene kunne udnyttes, hvis hovedkontrakten stadig er i kraft. En option er en nærmere beskrivelse af enten en forlængelse af aftalen på nærmere angivne vilkår eller beskrivelse af hvornår og hvad ordregiveren kan købe af ekstraydelser eller varer. Optioner giver den ordregivende myndighed mulighed for at foretage tilkøb til en kontrakt. En option giver den offentlige udbyder ret men ikke pligt til at handle i henhold til optionen. En option skal beskrives præcist mht. indhold og hvornår den kan gøres gældende. Det er derfor ikke muligt for den offentlige udbyder frit at forhandle om indholdet i optionen.

En genforhandling af en kontrakt, der har en kontraktværdi, der rækker ud over tærskelværdierne for den pågældende ydelse, er normalt ikke mulig for den offentlige udbyder at gennemføre, da der derved vil væren en omgåelse af udbudspligten.