Læg vægten rigtigt

Målet for alle udbud, er at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. En ordregiver kan finde det økonomisk mest fordelagtige tilbud ved at vælge et af følgende tildelingskriterier:

  • Pris
  • Omkostninger
  • Bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Pris

Når tildelingskriteriet er pris evalueres tilbuddene alene på prisen. Eksempelvis ved en samlet opgørelse af flere priselementer. Ved tildelingskriteriet pris er det tilbuddet med den laveste pris eller den laveste opgjorte pris (når der indgår flere priselementer i opgørelsen), der udpeges som vinderen af udbuddet.

Omkostninger

svarer til, at det er tilbuddet med laveste omkostninger for ordregiveren, som vinder udbuddet. Ordregiveren skal her tage stilling til, hvilke omkostningsposter evalueringen vil omfatte, med henblik på at identificere det tilbud, der medfører færrest omkostninger. Opgørelsen kan fx omhandle totalomkostningerne eller livscyklusomkostningerne. I opgørelser af totalomkostningerne kan der ud over tilbudsprisen også indgå ordregiverens omkostninger ved at råde over og anvende et produkt eller en bygning i ordregiverens brugsperiode. Desuden kan der medregnes indtægter eller omkostninger ved afhændelse af produktet eller bygningen efter brugsperioden. I opgørelser af livscyklusomkostninger kan der endvidere medregnes omkostninger, der ligger uden for ejerens brugsperiode samt indirekte omkostninger til fx klimapåvirkning eller miljøbelastning.

Bedste forhold mellem pris og kvalitet

Ved det tildelingskriterie indgår der typisk både økonomiske underkriterier (priser eller omkostninger) og kvalitative underkriterier om tilbuddenes kvalitetsmæssige indhold.
Det give udfordringer for ordregiverne, når de skal give det enkelte tilbud en samlet bedømmelse, idet kvalitet og økonomi skal sammenstilles under iagttagelse af en fastsat
og oplyst vægtning. Hvis en ordregiver eksempelvis giver point for et kvalitativt underkriterium og har priser i tilbuddene for et økonomisk underkriterium, er det nødvendigt enten at
omregne pointene til priser eller at omregne priserne til point, således at det enkelte tilbud kan opnå en en samlet score. Det er nødvendigt med en samlet score for de enkelte tilbud, så tilbuddene kan sammenlignes med hinanden.